Autor Tema: Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca  (Pročitano 6363 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Cubi

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 8070
 • Member since: Mar 18, 2012


Van mreže Cubi

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 8070
 • Member since: Mar 18, 2012

O D L U K A
O DRŽANjU DOMAĆIH ŽIVOTINjA I KUĆNIH LjUBIMACA NA
TERITORIJI GRADA BEOGRADA
I – UVODNE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom određuju se mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i
kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a
naročito pasa i mačaka na javne površine, organizovanje zoohigijenske službe i
obezbeđivanje prihvatilišta za napuštene životinje, na teritoriji grada Beograda (u
daljem tekstu: Grad).
Član 2.
Domaćim životinjama u smislu ove odluke smatraju se životinje koje je čovek odomaćio i
čiji opstanak zavisi od neposredne brige čoveka, i to:
1. kopitari i papkari,
2. živina,
3. kunići,
4. golubovi.
Domaće životinja iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove odluke mogu se držati u
sledećim prostorima:
- kopitari i papkari, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične
kuće;
- živina, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće,
zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća;
- kunići, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće,
zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća;
- golubovi, u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu
porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu sa
većim brojem porodičnih kuća.
2
Član 3.
Kućni ljubimci u smislu ove odluke su životinje koje se drže radi druženja, i to psi i
mačke.
Držanje egzotičnih i divljih životinja kao kućnih ljubimaca, regulisano je zakonom kojim
se uređuje dobrobit životinja.
Pas i mačka, u skladu sa odredbama ove odluke, mogu se držati u sledećim prostorima:
- stanu u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu
porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, dvorištu sa većim brojem
porodičnih kuća.
Član 4.
Dvorište u smislu odredaba ove odluke je preostali deo građevinske parcele ograđen ili
neograđen, koji pripada stambenoj zgradi, odnosno porodičnoj kući.
Dvorište iz stava 1. ovog člana koje se nalazi uz površinu javne namene i površinu u
javnom korišćenju, a u kome se drži domaća životinja i kućni ljubimac (u daljem tekstu:
životinja), mora biti ograđeno.
Član 5.
Držalac domaće životinje, odnosno kućnog ljubimca, u smislu ove odluke je svako fizičko
lice koje je kao vlasnik, odnosno držalac (u daljem tekstu: držalac životinje) odgovorno za
život, zaštitu zdravlja i dobrobit životinje.
Držalac životinje ne može biti lice mlađe od 18 godina.
Član 6.
Držalac životinje, obavezan je da drži životinju na način kojim ne ugrožava njenu
dobrobit, da joj obezbedi adekvatan smeštaj, neophodnu negu, pravilnu ishranu, odgovarajuće
higijensko-sanitarne uslove prostora u kom boravi i zdravstvenu zaštitu u skladu sa
zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.
3
II - DRŽANjE DOMAĆIH ŽIVOTINjA
Član 7.
Na području gradskih opština: Vračar, Savski venac i Stari grad, ne mogu se držati
kopitari, papkari, živina i kunići.
Skupštine gradskih opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac,
Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica,
svojim aktom bliže određuju mesta, odnosno delove područja gradske opštine u kojima se
mogu držati domaće životinje (kopitari i papkari, živina i kunići).
1. KOPITARI I PAPKARI
Član 8.
Kopitari u smislu ove odluke su: konji, magarci, mazge i mule, a papkari: goveda, ovce, koze
i svinje.
Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke, kopitari i papkari se mogu
držati u dvorištu porodične kuće i u zajedničkom dvorištu porodične kuće, u posebnim
objektima.
Objekti iz stava 2. ovog člana, moraju biti udaljeni najmanje 10 m od najbližeg stambenog
ili poslovnog objekta na susednoj parceli.
Kopitari i papkari se mogu držati u zajedničkom dvorištu porodične kuće po prethodno
pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične kuće.
2. ŽIVINA
Član 9.
Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke, živina se može držati u
dvorištima navedenim u alineji 2. stav 2. člana 2. ove odluke, u posebnom objektu.
Objekat iz stava 1. ovog člana za držanje živine, mora biti udaljeni najmanje 10 m od
najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.
Živina se može držati u zajedničkom dvorištu porodične kuće i dvorištu sa većim
brojem porodičnih kuća po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične
kuće, odnosno vlasnika porodičih kuća.
4
3. KUNIĆI
Član 10.
Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke, kunići se mogu držati u
dvorištima iz alineje 3. stava 2. člana 2. ove odluke, u posebnom objektu.
Objekat iz stava 1. ovog člana za držanje kunića, mora biti udaljen najmanje 10 m od
najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.
Kunići se mogu držati u zajedničkom dvorištu porodične kuće i dvorištu sa većim brojem
porodičnih kuća po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične kuće,
odnosno vlasnika porodičih kuća.
4. GOLUBOVI
Član 11.
Golubovima se, u smislu ove odluke, smatraju golubovi pismonoše, golubovi visokoletači, i
ukrasni golubovi.
Član 12.
Golubovi se mogu držati na krovu ili tavanu u stambenoj zgradi, u posebno ograđenom
prostoru, uz predhodno pribavljenu saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova
stambene zgrade.
Golubovi se mogu držati na tavanu ili terasi u porodičnoj kući, u posebno ograđenom
prostoru.
Golubovi se mogu držati i u dvorištu porodične kuće, u posebno ograđenom prostoru, pod
uslovom da je udaljen najmanje 10 metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekata na
susednoj parceli.
U dvorištu stambene zgrade, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim
brojem porodičnih kuća, golubovi se mogu držati u posebno ograđenom prostoru, pod
uslovom da je udaljen najmanje 10 metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekata na
susednoj parceli, i po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih
delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika
porodičnih kuća.
5
III DRŽANjE KUĆNIH LjUBIMACA
PSI I MAČKE

Član 13.
Psi i mačke se mogu držati u stanu, u stambenoj zgradi i u porodičnoj kući.
Zabranjeno je držanje pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu,
terasi i lođi koja pripada stanu.
Član 14.
Izuzetno, psi i mačake se mogu držati i u zajedničkim prostorijama stambene zgrade
(perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom,
prostorija za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade, i sl) po prethodno pribavljenoj
saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade, na način kojim se obezbeđuje
njihova dobrobit, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.
Dozvoljeno je uvođenje psa i mačke u lift stambene zgrade ukoliko je prazan. Prilikom
korišćenja lifta, stepeništa i hodnika stambene zgrade, pas mora biti na povodcu pod
neposrednom kontrolom držaoca.
Član 15.
Psi se mogu držati u dvorištu stambene zgrade, dvorištu porodične kuće, zajedničkom
dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća u posebnom
objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova
stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih
kuća.
Objekat iz stava 1. ovog člana za držanje pasa, mora biti udaljen najmanje 5m od najbliže
stambene zgrade ili poslovnog objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa
većim brojem porodičnih kuća.
Član 16.
Ulazna kapija dvorišta stambene zgrade, dvorišta porodične kuće, zajedničkog dvorišta
porodične kuće i dvorišta sa većim brojem porodičnih kuća u kome se drži pas, mora biti
vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa.
6
Izvođenje kućnih ljubimaca na površine javne namene i površine u javnom korišćenju
Član 17.
Površina javne namene i površine u javnom korišćenju (u daljem tekstu: javne površine), u
smislu odredaba ove odluke su: javne saobraćajne površine, javne zelene površine,
površine oko objekta javne namene i neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za
uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina i površine koje planskim
dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao
što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada,
između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i sl.
Član 18.
Na javne površine mogu se izvoditi psi koji su vakcinisani protiv besnila i trajno
obeleženi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.
Na javne površine mogu se izvoditi mačke koje su vakcinisane protiv besnila u skladu sa
zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.
Član 19.
Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa na javnu površinu, dužan je da psa izvodi na
povodniku.
Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa, snosi punu odgovornost za njegovo ponašanje
na javnoj površini.
Član 20.
Pas se može puštati sa povodnika da se slobodno kreće samo u parku i na drugoj javnoj
zelenoj površini i to:
- u vremenu od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena,
odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja
vremena;
- u neposrednoj blizini škola, vremenski periodi iz alineje 1. stava 1. ovog člana,
ograničavaju se do 7.30 sati sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za
vreme školskog raspusta i neradnih dana.
7
Zabranjeno je puštati psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne
zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim
zasadom.
Javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo, odnosno preduzetnik kome je Grad,
odnosno gradska opština poverila obavljanje komunalne delatnosti uređenja i održavanja
javnih zelenih površina (u daljem tekstu: preduzeće) dužno je da u parku i drugoj javnoj
zelenoj površini postavi vidne oznake, na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i
u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa.
Član 21.
U parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, može se odrediti površina za neograničeno
slobodno kretanje pasa (u daljem tekstu: ,,park za pse“).
Preduzeće određuje i uređuje park za pse, po prethodno pribavljenoj saglasnosti
organizacione jedinice gradske uprave, odnosno uprave gradske opštine nadležne za
komunalne poslove.
Član 22.
Zabranjeno je, u parku za pse:
- uvoditi kuje u teranju i bolesne pse;
- korišćenje ovih površine od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke
pasa;
- unošenje staklene ambalaže;
- šišanje i četkanje pasa.
Na ulazu u park za pse, zabrane iz stava 1. ovog člana moraju biti vidno istaknute, o čemu se
stara preduzeće.
Zabranjeno je šišanje i četkanje pasa na javnim površinama.
Član 23.
Ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprlja javnu površinu,
držalac životinje, odnosno lice koje izvodi psa ili mačku, obavezan je da isprljanu
površinu bez odlaganja očisti.
O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka u parku, stara se
preduzeće.
O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka na ostalim javnim
površinama, stara se Javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo, odnosno
preduzetnik kome je Grad, odnosno gradska opština poverila obavljanje komunalne
delatnosti održavanja čistoće.
8
Član 24.
Zabranjeno je uvoditi pse i mačke u:
1) objekte koje koriste organi državne uprave i lokalne samouprave;
2) objekte i prostorije za zdravstvenu zaštitu građana;
3) objekte i prostorije u kojima se obavlja vaspitno-obrazovna delatnost i
obezbeđuje smeštaj, boravak i ishrana dece, učenika i studenata;
4) objekte za proizvodnju, kontrolu i promet lekova;
5) objekte za proizvodnju, smeštaj i promet životnih namirnica;
6) verske objekte.
Vlasnici, odnosno korisnici ostalih objekata u javnom korišćenju, dužni su da na vidnom
mestu istaknu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u
objekat.
Član 25.
Zabranjeno je izvoditi na javne površine i van prostora u kome borave, egzotične i divlje
životinje koje se drže kao kućni ljubimci, osim prilikom promene mesta boravka i
odvođenja kod veterinara, i to u odgovarajućim transporterima, prilagođenim vrsti i
veličini životinje.

Van mreže Cubi

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 8070
 • Member since: Mar 18, 2012

IV – ZOOHIGIJENSKA SLUŽBA
Član 26.
Grad organizuje zoohigijensku službu koja obavlja sledeće poslove:
- hvata i zbrinjava napuštene i izgubljene životinje u prihvatilište za životinje;
- neškodljivo uklanja leševe životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje,
dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja;
- transport ili organizovanje transporta leševa životinja sa javnih površina i
objekata iz alineje 2. do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada
životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude
ili životnu sredinu.
Poslove organizovanog hvatanja napuštenih i izgubljenih životinja na teritoriji grada,
zoohigijenska služba obavlja savremenim metodama i na human način, uz primenu
odgovarajuće opreme i prevoznih sredstava, na način da se sa životinjom mora postupati
tako da se prouzrokuje najmanji stepen bola, patnje, straha i stresa, u skladu sa zakonom
kojim se uređuje dobrobit životinja.
9
Član 27.
Prihvatilište za napuštene životinje, (u daljem tekstu: Prihvatilište) u smislu ove
odluke je objekat u kome se vrši organizovan privremeni ili trajni smeštaj za:
- napuštene i izgubljene životinje;
- životinje čiji vlasnici, odnosno držaoci ne mogu više da se brinu o njima;
- životinje koje Ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva oduzme
vlasnicima, odnosno držaocima;
- životinje koje su u opasnosti.
Zoohigijenska služba zbrinjava napuštene životinje u Prihvatilišta koje obezbeđuje Grad.
Član 28.
Napuštena životinja je ona životinja koja nema dom ili koja se nalazi izvan njega i lišena
je brige i nege držaoca i koju je on svesno napustio.
Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila držaoca, bez njegove volje i koju on
traži.
Troškove hvatanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinja iz stava 1. i 2. ovog člana
snosi držalac životinje, a ako je nepoznat, troškove snosi grad.
Životinje koje su rešenjem Ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva oduzete
vlasnicima, odnosno držaocima, smeštaju se u posebne delove Prihvatilišta, do okončanja
postupka u skladu sa posebnim propisima.
Troškove oduzimanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinje iz stava 4. ovog člana,
snosi držalac životinje.
Troškove hvatanja i zbrinjavanja iz stava 3. i 5. ovog člana utvrđuje zoohigijenska služba, uz
saglasnost Grada.
Član 29.
Zoohigijenska služba obavlja poslove neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih
površina grada. Ukoliko se sa javne površine uklanja leš uginule životinje poznatog
držaoca, troškove uklanjanja snosi držalac životinje.
Pored poslova iz stava 1. ovog člana, zoohigijenska služba preuzima i leševe uginulih
životinja iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet
životinja, na poziv držaoca, o njihovom trošku.
10
Zoohigijenska služba transportuje ili organizuje transport leševa uginulih životinja iz
stava 1. i 2. ovog člana do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada
životinjskog porekla, na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili
životnu sredinu, u skladu sa posebnim propisima.
Troškove za neškodljivo uklanjanje leševa životinja iz stava 1. i 2. ovog člana utvrđuje
zoohigijenska služba, uz saglasnost Grada.
Član 30.
Sredstva za obavljanje poslova Zoohigijenske službe, obezbeđuju se iz budžeta grada, kao i
prihoda za poslove iz člana 28. i 29. odluke.
V – NADZOR
Član 31.
Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada
Beograda nadležna za komunalne poslove.
Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši organizaciona jedinica
uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.
Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom
odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim
propisima, vrši komunalna policija.
Član 32.
Komunalni inspektor je ovlašćen da u vršenju inspekcijskog nadzora naredi izvršavanje
utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka, kao i da preduzme druge
mere u skladu sa zakonom i propisima Grada (izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta
u skladu sa odredbama ove odluke, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i dr.).
Član 33.
Komunalni policajac je ovlašćen da u vršenju komunalno-policijskih poslova, prisustvom
na licu mesta:
- sprečava narušavanje reda propisanog ovom odlukom;
11
- kontroliše izvršenje propisanih obaveza ovom odlukom u pogledu mesta i prostora u
kojima se drže životinje, pridržavanja propisanih obaveza držalaca pasa i mačaka
prilikom njihovog izvođenja na javnu površinu;
- uspostavlja narušeni red, primenom svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom.
Kada komunalni policajac ustanovi povredu ove odluke, pored ovlašćenja koja su utvrđena
zakonom, ovlašćen je da:
- izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta u skladu sa odredbama ove odluke;
- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom odlukom;
- podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i
- obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.
VI- KAZNENE ODREDBE
Član 34.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 75.000,00 kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
1. drži kopitare, papkare, živinu i kuniće protivno stavu 1. člana 7. ove odluke;
2. drži kopitare i papkare van prostora propisanih stavom 2. člana 8. ove odluke;
3. objekat u kome drži kopitare i papkare nije propisno udaljen od najbližeg stambenog
ili poslovnog objekta na susednoj parceli (član 8. stav 3.);
4. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika porodične kuće (član 8. stav. 4);
5. drži živinu van prostora propisanih stavom 1. člana 9. ove odluke;
6. objekat u kome drži živinu nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili
poslovnog objekta na susednoj parceli (član 9. stav 2.);
7. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće
(član 9. stav. 3);
8. drži kuniće van prostora propisanih stavom 1. člana 10. ove odluke;
9. objekat u kome drži kuniće nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta na susednoj parceli (član 10. stav 2.);
10. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće
(član 10. stav. 3);
11. objekat u kome drži golubove nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili
poslovnog objekta na susednoj parceli i ako nije pribavio saglasnost svih vlasnika
stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno
saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član 12. stav 1, 3 i 4);
12. postupa suprotno zabrani iz člana 14. stav 2. ove odluke;
13. drži psa ili mačku u zajedničkim prostorijama stambene zgrade bez prethodno
pribavljene saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade (član 14. stav
1.);
14. postupa suprotno odredbi stava 2. člana 14. ove odluke;
12
15. nije pribavio saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade,
suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član
15. stav 1.);
16. objekat u kome drži psa nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća
(član 15. stav 2.);
17. postupa suprotno odredbi člana 16. ove odluke;
18. izvodi psa na javnu površinu bez povodnika (član 19. stav 1.);
19. pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u parku i na drugoj javnoj zelenoj
površini suprotno odredbama stava 1. člana 20. ove odluke;
20. postupa suprotno zabrani iz člana 20. stav 2. ove odluke;
21. postupa suprotno zabrani iz člana 22. stav 1. i 3. ove odluke;
22. isprljanu površinu ne očisti bez odlaganja (stav 1. člana 23.);
23. uvodi pse i mačke u objekte iz stava 1. člana 24. ove odluke;
24. ne istakne na vidnom mestu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja
pasa i mačaka u objekat (član 24. stav 2);
25. postupa suprotno zabrani iz člana 25. ove odluke;
Za prekršaj iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom u
iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu
novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od
5.000,00 do 250.000,00 dinara.
Član 35.
Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj javno
komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ako:
1. u parku i na javnoj zelenoj površini ne postavi vidne oznake na kojima je naznačeno u
kojim delovima i u kom vremenskom periodu je dozvoljeno slobodno kretanje pasa
(član 20. stav 3).
2. na ulazu u park za pse ne postavi vidne oznake sa zabranama iz stava 1. člana 22. ove
odluke;
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u javnom komunalnom
preduzeću, odnosno privrednom društvu, novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 5.000,00 do
250.000,00 dinara.
13
Član 36.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara, kazniće se fizičko lice za prekršaje iz
člana 34. stav. 1. tačka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. ove odluke.
Novčanu kaznu iz stava 1. ovog člana na licu mesta naplaćuje komunalni inspektor, odnosno
komunalni policajac.

Van mreže Cubi

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 8070
 • Member since: Mar 18, 2012

IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 37.
Skupštine gradskih opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac,
Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica,
dužne su da donesu akt iz člana 7. stav 2. ove odluke, u roku od 6 meseci od dana stupanja na
snagu ove odluke.
Član 38.
Dražaoci domaćih životinja i kućnih ljubimaca dužni su da držanje životinja usklade sa
odredbama ove odluke u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 39.
Preduzeće iz stava 3. člana 20. ove odluke, dužno je da u roku od godinu dana od dana stupanja
na snagu ove odluke, u parku i drugoj javnoj zelenoj površini postavi vidne oznake, na
kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno
kretanje pasa.
Član 40.
Vlasnici, odnosno korisnici ostalih objekata u javnom korišćenju iz člana 24. stav 2. ove
odluke, dužni su da u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke na vidnom mestu
istaknu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat.
Član 41.
Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke, okončaće se po odredbama
odluke koja je važila u momentu pokretanja postupka.
14
Član 42.
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o držanju domaćih životinja na
teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 29/93, 32/93, 4/94, 7/94, 1/95,
6/99).
Član 43.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada
Beograda“.
O b r a z l o ž e nj e
I - PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE AKTA:
- Član 20. tačka 26. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS“, br. 129/07);
- Člsn 25. tačka 31. Statuta grada Beograda („Sl. list grada Beograda“ br. 39/08, 6/10);
- Član 54. stav 2. Zakona o dobrobiti životinja (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09).
II – RAZLOZI ZA DONOŠENjE
Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda doneta je 1993
godine, od kada je više puta menjana i dopunjavana, radi usklađivanja sa propisima i
prilagođavanja promenama u oblasti koju reguliše. Poslednja izmena i dopuna doneta je
1999 godine. Od tada su doneti Zakon o veterinarstvu (“Sl. glasnik RS“, br. 91/05, 30/10),
Zakon o dobrobiti životinja (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09), Zakon o stočarstvu (“Sl. glasnik
RS“, br. 41/09), kao i niz podzakonskih akata, koji u ovoj oblasti uvode značajne promene,
prvenstveno u pogledu uslova i načina držanja životinja, držanja kućnih ljubimaca,
zaštite njihove dobrobiti, prava i obaveza vlasnika i držalaca životinja, kao i prava i
obaveze jedinice lokalne samouprave. Iz navednih razloga, bilo je neophodno izraditi novu
Odluku.
Ovom odlukom je gradskim opštinama dato ovlašćenje da svojim aktom bliže odrede
mesta, odnosno delove područja te gradske opštine u kojima se mogu držati domaće
životine (kopitari, papkari, živina i kunići), ali u odnosu na prethodnu odluku nemaju
ovlašćenje da utvrde uslove i način držanja životinja, obzirom da je to regulisano
posebnim propisima kojima se uređuju bliži uslovi za dobrobit životinja u pogledu
prostora, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže. Pored toga, ovom odlukom, u
odnosu na prethodnu odluku, obuhvaćene su i druge domaće životinje (kopitari, papkari,
živina i kunići), kao i kućni ljubimci, te su propisana opšta pravila držanja, tačnije u
kojim prostorima se mogu držati životinje (dvorište stambene zgrade, dvorište porodične
kuće, zajedničko dvorište porodične kuće i dr.), kao i obaveze držalaca životinja da
objekti u kojima drže životinje budu propisano udaljeni od najbližeg stambenog, odnosno
poslovnog objekta na susednoj parceli, te da za držanje životinja pribave saglasnosti
vlasnika stanova, porodične kuće i dr.
15
Takođe, član 54. stav 2. Zakona o dobrobiti životinja, propisao je da jedinica
lokalne samouprave propisuje mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i
mačaka na javne površine, te je ovom odlukom bliže uređeno izvođenje pasa i mačaka na javne
površine, prava i obaveze držalaca životinja prilikom njihovog izvođenja, režim
slobodnog puštanja pasa na javne zelene površine, kao i prava i obaveze preduzeća koje
uređuje i održava javne zelene površine.
Obaveza jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada da na svojoj teritoriji
organizuje zoohigijensku službu propisana je članom 46. Zakona o veterinarstvu i članom
25. tačka 14. Statuta grada Beograda. Takođe, članom 66. stav 1. Zakona o dobrobiti
životinja, propisana je obaveza jedinice lokalne samouprave da obezbedi prihvatilište ako
na svojoj teritoriji ima napuštenih životinja.
III - OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH REŠENjA
- U poglavlju I - Uvodne odredbe (čl. 1-6) definisana je sadržina odluke, mesta i
prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci, mesto i način
izvođenja kućnih ljubimaca, organizovanje zoohigijenske službe i obezbeđivanje
prihvatilišta za napuštene životinje na teritoriji grada Beograda;
- U poglavlju II - Držanje domaćih životinja (čl. 7-12), sadržano je četiri
podnaslova, i to: 1. Kopitari i papkari (čl. 8), 2. Živina (čl. 9), 3. Kunići (čl. 10), 4.
Golubovi (čl. 11-12);
- U članu 7. propisano je da se na području gradskih opština Vračar, Savski Venac i
Stari grad ne mogu držati kopitari, papkari, kunići i živina, dok na području
ostalih gradskih opština, Skupština gradske opštine svojim aktom bliže određuje
mesta, odnosno delove područja gradske opštine u kojima se mogu držati gore
navedene domaće životinje;
- U članom 8. propisan je pojam kopitara u smislu ove odluke i način njihovog držanja;
- Članom 9. propisan je način držanja živine;
- Članom 10. propisan je način držanja kunića;
- Članovima 11-12. propisan je način držanja golubova;
- U poglavlju III - Držanje kućnih ljubimaca (čl. 13-25), propisan je način držanja
pasa i mačaka
- Članom 13. propisano je da se psi i mačke mogu držati u stanu, stambenoj zgradi i
porodičnoj kući i utvrđena je zabrana njihovog držanja i ostavljanja bez nadzora
držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu;
- Članom 14. propisano je da se psi i mačke mogu, izuzetno, držati i u zajedničkim
prostorijama stambene zgrade, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika
16
stanova i posebnih delova zgrade, kao i da je dozvoljeno uvođenje psa i mačke u lift
stambene zgrade ukoliko je prazan;
- Članom 15. propisano je da psi se mogu držati u dvorištu stambene zgrade, dvorištu
porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem
porodičnih kuća u posebnom objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih
vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće,
odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća, kao i da objekat za držanje pasa,
mora biti udaljen najmanje 5m od najbliže stambene zgrade ili poslovnog objekta na
susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.
- Članom 16. propisano je da ulazna kapija dvorišta u kome se drži pas mora biti
vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa;
- Članom 17. definisan je pojam površine javne namene i površine u javnom
korišćenju, u smislu odredaba ove odluke;
- U članu 18. propisano je da se na javne površine mogi izvoditi psi koji su
vakcinisani protiv besnila i trajno obeleženi, kao i mačke koje su vakcinisane
protiv besnila, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
- U članu 19. utvrđena je obaveza držaoca, odnosno lica koje izvodi psa na javnu
površinu da psa izvodi na povodniku, kao i da to lice snosi punu odgovornost za
ponašanje psa na javnoj površini;
- Članom 20. propisano je da se pas može puštati sa povodnika da se slobodno kreće u
parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, i određeno je vreme kada se pas može
puštati sa povodnika u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini. U istom članu
propisana je i zabrana puštanja psa sa povodnika u delu praka i druge javne zelene
površine u kojem se nalazi dečje igralište i delu pod cvetnim zasadom, kao i
obaveza preduzeće kome je povereno obavljanje delatnosti uređenja i održavanja javnih
zelenih površina da u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini postavi oznake na
kojima je naznačeno vreme i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa;
- Članom 21. predviđena je mogućnost određivanja površina za neograničeno slobodno
kretanje pasa u parkovima i drugim javnim zelenim površinama („park za pse“);
- U članu 22. utvrđena je zabrana uvođenja u park za pse kuja u teranju i bolesnih pasa,
korišćenje ove površine od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke
pasa, unošenje staklene ambalaže, šišanje i četkanje pasa;
- Članom 23. utvrđena je obaveza držaoca, odnosno lica koje izvodi psa ili mačku, da
ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprlja javnu
površinu, isprljanu površinu bez odlaganja očisti. O postavljanju i održavanju
opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka u parku stara se preduzeće kome je
povereno obavljanje delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina, dok se
o postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka na ostalim
17
javnim površinama stara preduzeće kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti
održavanja čistoće;
- Članom 24. određeni su objekti u koje je zabranjeno uvoditi pse i mačke;
- Članom 25. propisana je zabrana izvođenja na javne površine i van prostora u kome
borave egzotičnih i divljih životinja koje se drže kao kućni ljubimci, osim
prilikom promene mesta boravka i odvođenja kod veterinara;
- U poglavlju IV – Zoohigijenska služba ( čl. 26-29) propisani su poslovi
zoohigijenska službe, definisan je pojam prihvatilišta za napuštene životinje,
pojam napuštene i izgubljene životinje i način organizovanja poslova hvatanja i
zbrinjavanja napuštenih životinja u prihvatilište za životinje, definisan je
subjekat i način obavljanja poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja,
neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina i njihov trasport do
objekta za sakupljanje i tretman;
- U poglavlju V- Nadzor (čl. 31-33) propisano je da nadzor nad sprovođenjem odredaba
ove odluke vrši organizaciona jedinica gradske uprave grada Beograda nadležna za
komunalne poslove, zatim da inspekcijski nadzor nad primenom odredaba odluke
vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove
komunalne inspekcije. Komunalno-policijske i druge poslove u skladu sa Zakonom o
komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija. U istom
poglavlju propisana su ovlašćenja komunalnog inspektora i komunalnog policajca u
vršenju nadzora;
- U poglavlju VI– Kaznene odredbe (čl. 34-36) propisani su iznosi novčanih kazni, u
skladu sa Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS“ broj 55/00, 101/05, 116/08 i
111/09)
- U poglavlju VII - definisane su prelazne i završne odredbe (čl.37- 43)
- U članu 37. propisano je da su Skupštine gradskih opština Barajevo, Voždovac,
Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula,
Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica, dužne da u roku od 6 meseci od dana stupanja na
snagu ove odluke donesu akt kojim će bliže odrediti mesta u kojima se mogu držati
domaće životinje (živina, kopitari, papkari i kunići);
- U članu 38. propisano je da su držaoci domaćih životinja i kućnih ljubimaca dužni
da držanje životinja usklade sa odredbama ove odluke u roku od 6 meseci od dana
stupanja na snagu ove odluke;
- U članu 39. propisano je da je preduzeće kome je povereno obavljanje komunalne
delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina dužno da u roku od godinu
dana od dana stupanja na snagu ove odluke, u parku i drugoj javnoj zelenoj površini
postavi vidne oznake na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim
delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa;
18
- U članu 40. propisano je da vlasnici, odnosno korisnici objekata u javnom
korišćenju u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke, na vidnom mestu
istaknu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u
objekat;
- U članu 41. propisano je da će se postupci koji nisu okončani do dana stupanja na
snagu ove odluke okončati po odredbama odluke koja je važila u momentu pokretanja
postupka;
- U članu 42. propisano je da stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o
držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada
Beograda“ br. 29/93, 32/93, 4/94, 7/94, 1/95, 6/99).
IV – FINANSIJSKA SREDSTVA
Za sprovođenje ove Odluke u skladu sa potrebama obezbediće se finansijska sredstva
budžetom grada Beograda.

Van mreže KALA81

 • Hero Member
 • *****
 • Poruke: 669
 • Member since: Jul 31, 2012

Cubi, odličana ideja da ovaj pravilnik staviš ovde!  sm prst gore
Imam samo jednu nedoumicu,ne vidim nigde da se navodi kako se za čuvanje psa u sopstvenom stanu moraju složiti i ostali stanari zgrade. Srećom, mi nikad nismo imali problem sa tim, ali znam nekog ko je morao odvesti pse iz stana jer su ostali stanari zgrade pretili milicijom i tužbom. Navodno, vlasnik psa mora imati dozvolu kućnog saveta da bi smeo čuvati ih u svom stanu.

Van mreže Cubi

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 8070
 • Member since: Mar 18, 2012

to u BG ne važi, niti je ikada tako neka odluka doneta
mislim da su u nekom trenutku tu obavezu uveli u NS (ali samo za opasne pse), ali mislim da je ona oborena na Ustavnom sudu

u BG moraš da imaš saglasnost stanara samo ako hoćeš psa da držiš u zajedničkom dvorištu zgrade

Van mreže Cubi

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 8070
 • Member since: Mar 18, 2012

Odg: Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca
« Odgovor #6 poslato: 28 Novembar, 2012, 15:33:21 »
evo Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji Kragujevca

http://www.kragujevac.co.rs/wp-content/uploads/ODLUKA-o-drzanju-zivotinja-u-Kragujevcu.pdf

ODLUKA
O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI
GRADA KRAGUJEVCA
("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/95, 9a/95 - ispr., 4/2001, 12/2005,
20/2005, 16/2007, 35/2008, 5/2009, 35/2009 i 29/2010)
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovom Odlukom propisuju se bliži uslovi za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji
grada Kragujevca.
Domaćim životinjama u smislu ove odluke, smatraju se: kopitari, papfkari, pernata živina,
kunići, psi i mačke, golubovi i pčele.
Član 2
Kopitari, papkari, pernata živina i kunići ne mogu se držati u sledećim mesnim
zajednicama na teritoriji grada Kragujevca: "Centar grada", "Bubanj", "Prvi maj", "Filip
Kljajić", "Pivara", "Lepenica", "Palilule", "Stara radnička kolonija", "Erdoglija",
"Bagremar", "21. oktobar", "Vašarište", "Sušica", "Aerodrom" i "Denino brdo".
Kopitari, papkari i kunići ne mogu se držati, osim mesnih zajednica iz stava 1. ovog
člana, ni u mesnim zajednicama: "Bresnica III", "Vinogradi", "Stanovo", "Veliko polje",
"Uglješnica", "Šumarice" i "Ilićevo".
Pernata živina može se držati u sledećim mesnim zajednicama: "Bresnica III",
"Vinogradi", "Stanovo", "Veliko polje", "Uglješnica", "Šumarice" i "Ilićevo".
Na teritoriji grada Kragujevca, izvan mesnih zajednica iz stava 1, 2. i 3. ovog člana mogu
se držati sve vrste domaćih životinja u skladu sa odredbama zakona o zdravstvenoj
zaštiti životinja.
Član 3
Na teritoriji grada Kragujevca mogu se, u skladu sa odredbama ove Odluke, držati:
- psi i mačke u stanovima i dvorištima porodičnih stambenih zgrada;
- golubovi i pernata živina u porodičnim stambenim zgradama i u dvorištima porodičnih
stambenih zgrada, u skladu sa članom 2. ove Odluke;
- pčele u dvorištima porodičnih stambenih zgrada.
Član 3a
Vlasnik ili držalac životinja iz člana 1. stav 2. ove Odluke dužan je da životinjama
obezbedi odgovarajuće čuvanje i nadzor, negu, ishranu, higijenske uslove i lečenje, kao
i da obezbedi da se držanjem životinja ne zagađuje okolina i ne uznemiravaju treća lica.
Član 4
Pas rase pitbul terijer ne može se držati ni kretati na teritoriji grada Kragujevca.
Član 5
Odredbe ove Odluke koje se odnose na broj i vrstu životinja koje se mogu držati, ne
primenjuju se na pravna i fizička lica koja u vršenju svoje redovne delatnosti koriste
životinje (službeni psi) i kojima je predmet poslovanja čuvanje ili uzgoj životinja.
II PSI I MAČKE
Član 6
Psi i mačke mogu se držati pod uslovima i na način da se ne uznemiravaju treća lica,
obezbedi sigurnost i higijena.
Držalac psa ili mačke dužan je da se o ovim životinjama brine, da ih neguje, hrani i da im
obezbedi potrebne sanitarne i higijenske uslove, kao i lečenje.
Držalac psa je dužan da izvrši upis i registraciju svog psa na način propisan zakonom.
Član 7
U stanu se mogu držati dva psa i dve mačke.
Podmladak životinja iz stava 1. ovog člana može se držati u stanu najduže do 3 meseca
starosti.
U stanu se mogu držati domaće životinje iz stava 1. i 2. ovog člana samo ako je
pribavljena pismena saglasnost vlasnika ili korisnika stanova, kojima pripada više od
polovine ukupne površine stanova u višeporodičnoj zgradi, overena od strane Mesne
zajednice na čijoj teritoriji vlasnik domaćih životinja ima stan u kome drži životinje.
Član 8
U zajedničkom stanu psi i mačke se mogu držati samo ako postoji pismena saglasnost
sustanara overena od strane predsednika Skupštine zgrade.
Član 9
U dvorištu porodične stambene zgrade mogu se držati dva psa i dve mačke.
Podmladak životinja iz stava 1. ovog člana može se držati najduže do 3 meseca starosti.
Pas se mora držati u posebno ograđenom prostoru ili vezan na lancu tako da ne može
ugroziti prolaznike i susede. Lanac ne može biti duži od 3 metra.
Na ulazu u dvorište mora biti na vidnom mestu istaknut natpis: "Čuvaj se psa".
Član 10
U zajedničkom dvorištu mogu se držati dva psa i dve mačke, samo ako postoji pismena
saglasnost korisnika zajedničkog dvorišta overena od strane Mesne zajednice na čijoj
teritoriji se drže psi i mačke.
Član 11
Držalac psa je dužan da psa izvodi na kratkom povodniku i sa zaštitnom korpom na
njušci.
Izuzetno od prethodnog stava, psi malog rasta ili štenad do 3 meseca starosti mogu se
izvoditi i bez zaštitne korpe na njušci.
Član 12
U Velikom parku, u Spomen parku "Šumarice", u parku kod sportske hale "Jezero" i u
parku u "Košutnjaku", psi se mogu izvoditi i kretati sa povodnikom i zaštitnom korpom na
njušci na za to vidno obeleženim stazama.
U spomen parku "Šumarice", u parku kod sportske hale "Jezero" i u parku "Košutnjak"
psi se mogu puštati da se slobodno kreću, sa zaštitnom korpom na njušci, samo na za to
određenim i vidno obeleženim površinama.
Preduzeće kome je povereno održavanje zelenih površina u gradu, po pribavljenom
mišljenju organa gradske uprave nadležnog za komunalne poslove i kinološkog društva,
odrediće i vidno obeležiti staze i površine u parkovima u koje se psi mogu voditi, kretati i
puštati na način propisan u stavu 1. i 2. ovog člana.
Član 13
Ukoliko pas prilikom izvođenja i kretanja zagadi javne površine, držalac je dužan da ih
bez odlaganja očisti.
Ukoliko pas ili mačka, pri izvođenju iz stana, zagade zajedničko stepenište ili druge
zajedničke prostorije, držalac je dužan da zagađenu površinu očisti i opere.
Član 14
Ako pas ili mačka ozlede neko lice, držalac životinje dužan je da o tome obavesti organ
uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije i da po nalogu tog organa privede
životinju na pregled.
Član 15
Držalac životinja dužan je, da odmah, a najkasnije od 24 časa, prijavi uginuće životinje
organu uprave nadležnom za poslove veterinarske inspekcije radi utvrđivanja uzroka
uginuća.
Član 16
Držaoci pasa i mačaka dužni su da jedanput godišnje privedu ove životinje nadležnoj
veterinarskoj službi na vakcinisanje, radi preduzimanja preventivnih mera, u cilju
sprečavanja pojave zaraznih bolesti životinja.
III KARANTIN
Član 17
Psi rase pitbul terijer, psi i mačke koji se drže u većem broju od propisanog odredbama
čl. 7. i 9. ove Odluke, psi i mačke koji se zateknu van stana, odnosno dvorišta držaoca,
kao i psi i mačke lutalice, smeštaju se u karantin, preko službe kojoj je povereno da na
teritoriji Grada obavlja poslove hvatanja ovih životinja.
Član 18
Uhvaćene životinje čuvaju se u karantinu 3 dana, a po rešenju organa uprave nadležnog
za poslove veterinarske inspekcije i duže, ukoliko to veterinarsko-sanitarni razlozi
zahtevaju.
Karantin mora imati dovoljno prostora za smeštaj životinja, mora se redovno održavati u
čistom stanju i dezinfikovati.
U karantinu se životinje moraju redovno hraniti i pojiti.
Služba iz čl. 17. ove Odluke dužna je da uhvaćene životinje odmah obeleži markicama
sa rednim brojevima, da životinje smesti u zajedničke kaveze prema područjima na
kojima su uhvaćene i da vodi evidenciju o datumima i mestu hvatanja, o zdravstvenom
stanju i konačnom postupku sa uhvaćenim životinjama.
Član 19
Psi koji budu uhvaćeni van stana, odnosno dvorišta, a obeleženi su, smeštaju se u
poseban objekat pod uslovima iz prethodnog člana ove Odluke.
Troškove hvatanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege pasa iz prethodnog člana snosi
držalac životinja.
Služba iz čl. 17. ove Odluke, dužna je da o svakom uhvaćenom psu i mački, u roku od
24 časa obavesti organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije i organ
gradske uprave nadležan za inspekcijski nadzor za zaštitu životne sredine i komunalni
nadzor, a držaoca ovih životinja obavesti najkasnije u roku od 24 časa od dana njihovog
hvatanja.
Član 20
Nad psima i mačkama koji se stavljaju u karantin mora se izvršiti dezinsekcija prilikom
prijema i otpuštanja iz karantina.
U karantin je dozvoljen pristup samo licima koja rade kod životinja i drugim licima po
odobrenju organa uprave nadležnog za poslove veterinarske inspekcije.
Psi i mačke koji obole u karantinu moraju se smestiti i lečiti u posebnom objektu, osim
ako su psi i mačke oboleli od zaraznih bolesti, u kom slučaju način lečenja određuje
organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije.
Posle izdržanog karantina, ukoliko držalac pasa ili mačke ne preuzme životinju, psi i
mačke mogu se ustupiti naučnoistraživačkim i drugim ustanovama ili prodati, odnosno
uništiti savremenim metodama i na human način saglasno Pravilniku o uslovima i
merama za humano hvatanje i uništavanje pasa lutalica ("Sl. gl. RS", br. 29/94).
U slučaju da psi i mačke uginu u karantinu, obavezno je utvrditi uzrok uginuća.
Leševi uginulih pasa i mačaka moraju se uništiti na neškodljiv način.

Van mreže Cubi

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 8070
 • Member since: Mar 18, 2012

Odg: Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca
« Odgovor #7 poslato: 28 Novembar, 2012, 15:33:33 »
IV GOLUBOVI I PERNATA ŽIVINA
Član 21
Golubovi se mogu držati u okviru porodičnih stambenih zgrada, u posebno za ovu
namenu opredeljenim prostorijama, kao i dvorištima porodičnih stambenih zgrada, u
posebno za ovu namenu izgrađenim pomoćnim objektima, napravljenim montažnim
objektima i kavezima, pod uslovom da su golubovi redovno vakcinisani i da se njihovim
držanjem ne zagađuje životna sredina.
Pernata živina može se držati u okviru porodičnih stambenih zgrada, u posebno za ovu
namenu opredeljenim prostorijama, kao i u dvorištima porodičnih stambenih zgrada u
posebno, za ovu namenu izgrađenim objektima ili kavezima pod uslovima da se pernata
živina redovno vakciniše i da se njihovim držanjem ne zagađuje životna sredina.
Član 22
U dvorištima porodičnih stambenih zgrada pernata živina se može držati u objektu, ili u
kavezu.
Za držanje više od 10 komada pernate živine moraju se izgraditi objekti, po odobrenju
Gradske uprave nadležne za prostorno planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine, a
uz prethodnu saglasnost Ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva - Uprave za
veterinu Republike Srbije, a za držanje do 10 komada pernate živine, mogu se napraviti
kavezi od dasaka, žice ili sličnog materijala.
Član 22a
U dvorištima porodičnih stambenih zgrada golubovi se mogu držati u pomoćnim
objektima izgrađenim u skladu sa aktom Gradske uprave nadležne za prostorno
planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine, montažnim objektima napravljenim od
drveta, žice ili sličnog materijala sa lakim pokrivačem i u kavezima napravljenim od žice.
Član 22b
Podovi objekata i kaveza za držanje pernate živine i golubova moraju biti izgrađeni od
nepropustivog materijala, sa nagibom prema zatvorenom kanalu za odvođenje nečistoće
i vode u kanalizaciju i đubrište.
Objekti i kavezi za držanje pernate živine i golubova moraju biti ograđeni, moraju se
redovno čistiti, a svaka 3 meseca dezinfikovati.
Član 23
U zajedničkom dvorištu porodične stambene zgrade golubovi i pernata živina mogu se
držati samo ukoliko postoji pismena saglasnost korisnika zajedničkog dvorišta overena
od strane Mesne zajednice na čijoj teritoriji se oni drže.
V PČELE
Član 24
Pčelinjaci do 10 košnica mogu se držati u dvorištu porodične stambene zgrade, s tim što
moraju biti udaljeni najmanje 10 metara od regulacione linije stambenih objekata,
objekata za držanje životinja i objekata za snabdevanje vodom.
Pčelinjaci sa preko 10 košnica mogu se postavljati odnosno držati samo tako da su
udaljeni najmanje 50 metara od javnih puteva i stambenih zgrada u susedstvu.
Pčelinjaci iz prethodnog stava, na paši, moraju imati vidno istaknuto ime i prezime i punu
adresu držaoca pčela, a košnice moraju biti obeležene rednim brojem.
VI MERE ZABRANE
Član 25
1. Uvođenje i puštanje pasa u parkove i druge zelene površine osim ako su određene za
tu svrhu;
2. Držanje pasa koji lajanjem ili zavijanjem ometaju mir u stambenoj zgradi i susedstvu;
3. Držanje pasa i mačaka na balkonima, terasama, lođama, podrumima, zajedničkim
prostorijama (tavanima, vešernicama i sl.) stambenih zgrada i u zajedničkim dvorištima
suprotno čl. 10. ove Odluke;
4. Uvođenje pasa i mačaka u javne prostorije, trgovinske i ugostiteljske objekte, liftove
stambenih i poslovnih zgrada, sredstva javnog saobraćaja, javna kupatilišta i šetališta ili
na druga javna mesta na kojima se okuplja veliki broj građana;
5. Držanje golubova u stambenim zgradama;
6. Držanje golubova i pernate živine u zajedničkom dvorištu porodične stambene zgrade
suprotno članu 23. ove Odluke;
7. Zlostavljanje životinja;
8. Organizovanje borbi životinja i učešće životinja u tim borbama;
9. Napuštanje životinja;
10. Ubijanje životinja, osim u slučajevima određenim odredbama ove Odluke;
11. Ostavljanje leševa uginulih životinja i njihovih delova;
12. Huškanje životinja na prolaznike ili jedne životinje na drugu;
13. Šišanje pasa u parkovima i drugim javnim površinama i pojenje istih na javnim
česmama.
VII NADZOR
Član 26
Nadzor nad primenom i sprovođenjem odredaba ove Odluke vrši gradska uprava
nadležna za vršenje inspekcijskog nadzora.
U slučaju spora kod utvrđivanja vrste rase psa pitbul terijer, organ iz stava 1. ovog člana
istu će utvrditi angažovanjem veštaka saveznog ili međunarodnog kinološkog sudije, sa
položenim sudijskim ispitom za III FCI grupu.
Član 26a
Komunalno-policijske poslove, kojima se obezbeđuje izvršavanje odredaba ove Odluke,
obavlja komunalna policija grada Kragujevca, preko komunalnog policajca.
U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, komunalni policajac ima ovlašćenja da
preduzima zakonom propisane preventivne mere, izriče i naplaćuje novčane kazne na
licu mesta za prekršaje propisane ovom Odlukom.
Član 26b
O naplaćenoj novčanoj kazni na licu mesta iz člana 26a stava 2. komunalni policajac je
dužan da učiniocu prekršaja izda potvrdu.
Potvrda iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži: podatke o učiniocu prekršaja,
označenje prekršaja, vreme i mesto izvršenja prekršaja i iznos naplaćene novčane
kazne.
Član 26v
Ako novčana kazna iz člana 26a stav 2. ne bude naplaćena na licu mesta, komunalni
policajac će učiniocu prekršaja odmah uručiti poziv da u roku od osam dana od dana
izvršenja prekršaja istu plati i dokaz o izvršenoj uplati stavi na uvid komunalnom
policajcu, sa napomenom da ukoliko istu ne plati u propisanom roku protiv njega će biti
podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
Član 27
U vršenju nadzora nad primenom i sprovođenjem odredaba ove Odluke, komunalni
inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine ovlašćeni su i dužni da utvrđuju da li se:
- domaće životinje drže na teritoriji grada Kragujevca na kome je zabranjeno njihovo
držanje;
- domaće životinje, čije je držanje dozvoljeno, drže na način i pod uslovima propisanim
ovom Odlukom;
- domaće životinje koje se smeštaju u karantin drže na način i pod uslovima propisanim
ovom Odlukom;
- primenjuju mere zabrane predviđene ovom Odlukom.
U vršenju poslova iz st. 1. ovog člana komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne
sredine dužni su da rešenjem:
1. Zabrane držanje domaćih životinja na teritoriji grada na kome je zabranjeno njihovo
držanje;
2. Zabrane držanje domaćih životinja u većem broju od propisanog kao i u slučajevima iz
čl. 8, 10, 23. i čl. 25. st. 1. tačka 2, 3, 5, 6, 7. i 8. ove Odluke;
3. Naredi otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u pogledu uslova i načina držanja i
zaštite životinja propisanih ovom Odlukom, u primernom roku.
Ukoliko držalac životinja ne postupi po rešenju iz st. 2. ovog člana, uklanjanje pasa i
mačaka vršiće se preko službe kojoj je povereno da na teritoriji grada obavlja poslove
hvatanja životinja.
Protiv rešenja komunalnog inspektora i inspektora za zaštitu životne sredine držalac
životinja može izjaviti žalbu Gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja
rešenja.
Žalba ne odlaže izvršenje rešenja kojim se naređuje uklanjanje psa rase pitbul terijer.
VIII KAZNENE ODREDBE
Član 28
Novčanom kaznom od 50.000,00 - 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj
preduzeće ili drugo pravno lice, ako:
1. drži životinje protivno čl. 2. ove Odluke;
2. drži životinje suprotno članu 3a) ove Odluke;
3. ne postupi po rešenju komunalnog inspektora ili inspektora za zaštitu životne sredine
iz čl. 27. stav 2. ove Odluke;
4. ometa ili onemogućava komunalnog inspektora i inspektora za zaštitu životne sredine
u vršenju inspekcijskog nadzora.
Za prekršaj iz st. 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugom
pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 - 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz st. 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od
5.000,00 - 250.000,00 dinara.
Za prekršaj iz st. 1. tačke 1. i 3. ovog člana kazniće se fizičko lice u iznosu od 2.500,00 -
75.000,00 dinara.
Član 28a
Novčanom kaznom od 50.000,00 - 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj
preduzeće ili drugo pravno lice ako drži psa rase pitbul terijer (čl. 4. Odluke).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugom
pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 - 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz st. 1. ovog člana kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od
5.000,00 - 250.000,00 dinara.
Za prekršaj iz st. 1. ovog člana kazniće se fizičko lice, novčanom kaznom u iznosu od
2.500,00 - 75.000,00 dinara.
Član 29
Novčanom kaznom od 50.000,00 - 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj
preduzeće ili drugo pravno lice ako:
1. Postupi protivno odredbama iz čl. 17. do 20. ove Odluke;
2. Ne obeleži staze i površine za izvođenje, kretanje i slobodno puštanje pasa (čl. 12).
Za prekršaj iz st. 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugom
pravnom licu, novčanom kaznom od 2.500,00 - 75.000,00 dinara.
Član 30
Novčanom kaznom od 2.500,00 - 75.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice
ako:
1. Pse i mačke drži protivno uslovima iz čl. 6. st. 1. ove Odluke;
2. Ne izvrši upis pasa u registraciju (čl. 6. st. 3);
3. Drži pse i mačke suprotno članu 7. ove odluke;
4. Drži podmladak pasa i mačaka duže od 3 meseca starosti (čl. 7. st. 2);
5. U zajedničkom stanu i zajedničkom dvorištu porodične stambene zgrade pse i mačke
drži bez pismene saglasnosti sustanara, odnosno korisnika zajedničkog dvorišta (čl. 8. i
čl. 10);
6. U dvorištu porodične stambene zgrade drži psa protivno uslovima iz čl. 9. ove Odluke;
7. Ne postupi po odredbama čl. 14. i 15. ove Odluke;
8. Drži golubove i pernatu živinu protivno čl. 21. ove Odluke;
9. Drži pernatu živinu protivno čl. 22. ove Odluke;
10. Drži golubove protivno članu 22a ove Odluke;
11. Drži golubove i pernatu živinu protivno članu 22b ove Odluke;
12. U zajedničkom dvorištu porodične stambene zgrade drži golubove i pernatu živinu
bez pismene saglasnosti korisnika zajedničkog dvorišta (čl. 23);
13. Drži pčele protivno čl. 24. ove Odluke.
Član 30a
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 dinara koja se naplaćuje na licu mesta kazniće
se za prekršaj fizičko lice ako:
1. drži životinje suprotno odredbama člana 3a ove Odluke;
2. izvodi psa bez kratkog povodnika, odnosno bez zaštitne korpe na njušci (član 11. stav
1. Odluke);
3. izvodi i pušta psa u parkove protivno odredaba člana 12. ove Odluke;
4. postupa suprotno članu 13. ove Odluke;
5. postupa protivno merama zabrane iz člana 25. ove Odluke.
Član 31
(Brisan)
IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 32
Preduzeće iz čl. 12. st. 2. ove Odluke dužno je da izvrši obeležavanje staza za kretanje i
zelenih površina za puštanje pasa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Član 33
Odredbe čl. 17, 20. i čl. 27. st. 3. ove Odluke koja se odnosi na karantin i uklanjanje
pasa i mačaka primenjivaće se po organizovanju službe iz čl. 17. ove Odluke.
Član 34
Svi započeti predmeti u vezi držanja životinja na teritoriji grada Kragujevca pre stupanja
na snagu ove Odluke biće rušeni po odredbama odluke o minimumu veterinarskosanitarnih
i drugih uslova za držanje životinja na teritoriji grada Kragujevca ("Sl. list
regiona Šumadije i Pomoravlja" br. 10/82, 20/85, 7/88 i "Sl. list grada Kragujevca, br.
5/94).
Član 35
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o minimumu veterinarskosanitarnih
i drugih uslova za držanje životinja na teritoriji grada Kragujevca ("Sl. list
regiona Šumadije i Pomoravlja", br. 10/82, 20/85, 7/88 i "Sl. list grada Kragujevca", br.
5/94).
Član 36
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada
Kragujevca".
Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca
("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2005)
Član 6
Ovlašćuje se Odbor za organizaciju i normativna akta da utvrdi prečišćen tekst Odluke o
držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca.
Član 7
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada
Kragujevca".
Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca
("Sl. list grada Kragujevca", br. 35/2008)
Član 5
Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da utvrdi prečišćen tekst Odluke o držanju
domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca.
Član 6
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada
Kragujevca".
Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca
("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2009)
Član 5
Postupci inspekcijskog nadzora koji su pokrenuti u vezi držanja golubova i nisu okončani
na osnovu Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca ("Sl. list
grada Kragujevca", broj: 8/05, 9a/95, ispr., 4/01, 12/05, 20/05, 16/07 i 35/08), nastaviće
se po odredbama ove Odluke.
Član 6
Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da utvrdi prečišćen tekst Odluke o držanju
domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca.
Član 7
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada
Kragujevca".
Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca
("Sl. list grada Kragujevca", br. 35/2009)
Član 5
Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o
držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca.
Član 6
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada
Kragujevca", a primenjivaće se počev od 23. januara 2010. godine.
Samostalni članovi Odluke o izmenama
Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca
("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2010)
Član 5
Ovlašćuje se Odbor za organizaciju i normativna akta da izvrši pravno-tehničku
redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji
grada Kragujevca.
Član 6
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada
Kragujevca".

Van mreže KALA81

 • Hero Member
 • *****
 • Poruke: 669
 • Member since: Jul 31, 2012

Odg: Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca
« Odgovor #8 poslato: 28 Novembar, 2012, 16:04:40 »
Kobi je i tako u BG-u, no možda će mi nekad trebati i pravilnik Kragujevca.  sm rile
Gde li je taj park u "Košutnjaku"?  :th: Prvi put čujem za to!  sm hide
I ovaj drug je upravo iz NS-a. I on i ljubimac su na kraju završili kod bake u selo!

Van mreže BlackKan

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 6029
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca
« Odgovor #9 poslato: 28 Novembar, 2012, 18:35:27 »
vidi se da nisi prava kragujevcanka  sm smesko2

prostor ili park negde izmedju Iline vode i Bresnice sm smesko1


Van mreže KALA81

 • Hero Member
 • *****
 • Poruke: 669
 • Member since: Jul 31, 2012

Odg: Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca
« Odgovor #10 poslato: 28 Novembar, 2012, 18:53:01 »
To je tamo gde je neki mini Zoo vrt? Tamo živi majmun koji je ujeo sina moje koleginice! sm kuhaca

Van mreže BlackKan

 • Old Member
 • *****
 • Poruke: 6029
 • Member since: Mar 16, 2012

Odg: Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca
« Odgovor #11 poslato: 28 Novembar, 2012, 19:05:56 »
ne bas to je "eko park" ilina voda,i sad je zoo vrt malo veci nego pre

a kosutnjak je ispred njega